Pro-kleen Caravan Cleaner 5l Tehopesuaine
Pro-kleen Caravan Cleaner 5l Tehopesuaine

Pro-kleen Caravan Cleaner 5l Tehopesuaine

17,90 €
Sisältää alv. 24.00 %

Pro-Kleen Caravan Cleaner on matkailuajoneuvoja varten kehitetty tehokas pesuaine

Saatavuus Varastossa
Toimitusaika 4 - 7 työpäivää
Tuotenumero 101834780

Pro-Kleen Caravan Cleaner on matkailuajoneuvoja varten kehitetty tehokas pesuaine

 • Se poistaa tehokkaasti raidat ja levät kaikilta pinnoilta
 • Sekoita 2 korkillista pesuainetta 5 litraan lämmintä vettä
 • Levitä pinnoille alhaalta ylös pesuharjalla tai sienellä
 • Anna vaikuttaa 1-2 minuuttia mutta huolehdi että pesuaine ei kuivu pinnoille
 • Huuhtele huolellisesti vedellä ylhäältä alas
 • Tilavuus 5L

Merkinnät

 • 1272/2008 (CLP)

Huomiosana Vaara

Vaaralausekkeet

 • H315 - Ärsyttää ihoa.
 • H318 - Vaurioittaa voimakkaasti silmiä.
 • H412 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet

 • P264 - Pese huolellisesti käsittelyn jälkeen.
 • P273 - Vältettävä päästämistä luontoon.
 • P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
 • P302+P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä.
 • P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos se onnistuu vaivatta. Jatka huuhtelua.
 • P332+P313 - Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu tai ota yhteys lääkäriin.
 • P337+P313 - Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu tai ota yhteys lääkäriin.
 • P501 - Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten viranomaisten vaatimusten mukaisesti.

Märkningsuppgifter

 • 1272/2008 (CLP)

Signalord Fara

Faroangivelser

 • H315 Irriterar huden.
 • H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
 • H412 Skadligt för vattenlevande liv med långvariga effekter.

Skyddsangivelser

 • P264 Tvätta noggrant efter hantering
 • P273 Undvik utsläpp till miljön
 • P280 Använd ögonskydd
 • P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
 • P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i fleraminuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • P332+P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.